მომსახურების პირობები


მომსახურების ეს პირობები არეგულირებს თქვენს მიერ ვებსაიტის გამოყენებას, რომელიც განთავსებულია https://vocabulary.ge – ზე და მასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ მომსახურებას, რომელსაც vocabulary.ge გთავაზობთ. https://vocabulary.ge – ზე წვდომით, თქვენ ეთანხმებით მომსახურების პირობებს და დაიცავთ ყველა მოქმედ კანონს და რეგულაციას. თუ არ ეთანხმებით ამ მომსახურების პირობებს, თქვენ გეკრძალებათ ამ ვებსაიტის გამოყენება ან წვდომა ან vocabulary.ge– ს მიერ მოწოდებული სხვა ნებისმიერ მომსახურების გამოყენება. ჩვენ, vocabulary.ge, ვიტოვებთ უფლებას, ჩვენი შეხედულებისამებრ გადავხედოთ და შევცვალოთ მომსახურების ნებისმიერი პირობა. ამის გაკეთების შემდეგ, ჩვენ განვაახლებთ ამ გვერდს. მომსახურების პირობებში ნებისმიერი ცვლილება ძალაში შევა გამოქვეყნების დღიდან.

მომსახურების პირობები ბოლოს განახლდა 2021 წლის 19 თებერვალს.

გვერდის გამოყენების შეზღუდვები

ამ ვებსაიტის გამოყენებით თქვენ გარანტიას იძლევით თქვენი, თქვენი მომხმარებლებისა და სხვა მხარეების სახელით, რომლებსაც წარმოადგენთ, რომ:


ინტელექტუალური საკუთრება

ინტელექტუალური საკუთრება ამ ვებ – გვერდზე განთავსებულ მასალებში ეკუთვნის ან ლიცენზირებულია vocabulary.ge–ს მიერ და დაცულია საავტორო უფლებებისა და სავაჭრო ნიშნის მოქმედი კანონით.

პასუხისმგებლობა

ჩვენი ვებ – გვერდი და მასზე განთავსებული მასალები მოცემულია „როგორც არის“ საფუძველზე. კანონით ნებადართული ფორმით, vocabulary.ge არ გასცემს გარანტიებს, გამოხატულს ან ნაგულისხმევს, და ამით უარყოფს ყველა სხვა გარანტიას ვებ-გვერდის გამოყენებასთან დაკავშირებით. არავითარ შემთხვევაში vocabulary.ge-ს ან მის მომწოდებლებს არ ეკისრებათ პასუხისმგებლობა თქვენს ან მესამე მხარისთვის მიყენებულ ზარალზე ან ზარალზე, რომელიც გამოწვეულია ამ ვებ – გვერდის ან ამ ვებ – გვერდზე მასალების გამოყენების ან გამოყენების შეუძლებლობის გამო, მაშინაც კი, თუ vocabulary.ge– ს ან უფლებამოსილ წარმომადგენელს აცნობეს. ზეპირად ან წერილობით, ამგვარი დაზიანების შესაძლებლობის შესახებ. ამ შეთანხმების კონტექსტში, ”შედეგობრივი ზარალი” მოიცავს ნებისმიერ შედეგობრივ ზარალს, არაპირდაპირ ზარალს, რეალური ან მოსალოდნელი მოგების დაკარგვას, სარგებლის დაკარგვას, შემოსავლის დაკარგვას, ბიზნესის დაკარგვას, კეთილდღეობის დაკარგვას, შესაძლებლობის დაკარგვას, დანაზოგის დაკარგვას, რეპუტაციის დაკარგვას, მომსახურების დაკარგვას და / ან მონაცემების დაკარგვას ან გაფუჭებას.

მასალების სიზუსტე

ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებული მასალები არ არის ამომწურავი და მხოლოდ ზოგადი ინფორმაციისთვისაა განკუთვნილი. vocabulary.ge არ იძლევა გარანტიას და არ გააჩნია რაიმე სახის პრეზენტაცია ამ ვებსაიტზე მასალების გამოყენების სიზუსტის, სავარაუდო შედეგების ან საიმედოობის შესახებ, ან სხვაგვარად ამ მასალებთან ან ამ ვებსაიტთან დაკავშირებული ნებისმიერი რესურსის შესახებ.

ბმულები

vocabulary.ge- ს არ განუხილავს მის ვებსაიტზე მიბმული ყველა საიტი და არ არის პასუხისმგებელი ნებისმიერი მსგავსი საიტის შინაარსზე. ნებისმიერი საიტის ბმულის ჩართვა ჩვენს საიტზე არ ნიშნავს საიტის vocabulary.ge– ს მიერ მოწონებას, გამართლებას ან კონტროლს. ნებისმიერი ამგვარი დაკავშირებული საიტის გამოყენება თქვენს რისკს წარმოადგენს და ჩვენ გირჩევთ, რომ იხელმძღვანელოთ საკუთარი შეხედულებისამებრ ამ საიტების შესაბამისობასთან დაკავშირებით.

შეწყვეტის უფლება

ჩვენ შეგვიძლია შევაჩეროთ ან გავწყვიტოთ თქვენი უფლება, გამოიყენოთ ჩვენი ვებსაიტი და შევაჩეროთ ამ მომსახურების პირობები დაუყოვნებლივ, მას შემდეგ, რაც წერილობით გაცნობებთ ამ მომსახურების პირობების დარღვევის შესახებ.

მმართველი კანონი

მომსახურების ეს პირობები რეგულირდება და განმარტებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თქვენ შეუქცევადად ემორჩილებით ამ ქვეყნის ან ადგილმდებარეობის სასამართლოების განსაკუთრებულ იურისდიქციას.

ეს გვერდი შეიძლება იხილოთ ასევე ინგლისურ ენაზე